Maximus Gerechtsdeurwaarders en Incasso

Aannemer levert werk met gebreken af

Gebreken laten herstellen en schade verhalen

U heeft schade. Hoe verhaalt u dit op de aannemer?

U heeft mooie plannen om uw huis te laten verbouwen, maar uw aannemer levert het werk niet goed af. U wijst de aannemer op de gebreken en geeft hem nog een redelijke tijd om de gebreken te herstellen, maar de aannemer komt niet meer en u blijft achter met de schade. Hoe kunt u uw schade verhalen op uw aannemer?

Wat te doen als de aannemer schade veroorzaakt?

Nadat een aannemer bij u werkzaamheden heeft verricht is het altijd raadzaam deze na te lopen. Mocht u gebreken vinden in het werk, dan noteert u deze nauwkeurig en rapporteert deze aan de aannemer. Uw beste keus is om de aannemer, tezamen met de lijst met gebreken, schriftelijk een redelijke termijn te geven om alsnog deze gebreken op te lossen. Dit is de eerste stap om uw schade op uw aannemer te gaan verhalen.

Die aannemer komt er bij mij niet meer in.

Als een aannemer de werkzaamheden ronduit slecht heeft afgeleverd is het aanlokkelijk om hem de toegang tot uw woning in het vervolg te beletten. U bent tenslotte klaar met hem. Maar de vraag is of dit een slimme keuze is. U heeft de aannemer, voor de te verrichten werkzaamheden, waarschijnlijk wel al vooruit betaald. En als u weinig tot niets geleverd hebt gekregen, mogelijk zelfs schade heeft, heeft u dus geen waar voor uw geld gehad. U gaat dus uw geld terug willen.

Verzuim zelf niet

Volgens artikel 6:58 BW komt u als schuldeiser in verzuim als u nakoming van de verbintenis verhindert doordat u uw medewerking niet verleent, of u nakoming belet. De aannemer buiten de deur zetten kan u dus schade opleveren.

De aannemer het recht de gebreken te herstellen

Veel aannemers zijn zeer bekend met art. 7:759 BW wat stelt dat indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor de aannemer aansprakelijk is, u, tenzij dit in verband met de omstandigheden niet van u kan worden gevergd, de gelegenheid moet geven de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen. De aannemer zal aansprakelijk blijven voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering.

De aannemer blijft in verzuim

Als u de aannemer de kans heeft gegeven het gebrek binnen redelijke termijn te herstellen en hem in gebreke hebt gesteld, en hij komt niet of lost het gebrek niet op, dan is uw aannemer in verzuim. Dat is het moment dat u uw aannemer kunt berichten dat hij niet langer in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken te herstellen en de werkzaamheden zal moeten afronden.

Een andere aannemer inhuren

Als uw aannemer in verzuim is, kunt u de (herstel)werkzaamheden door een derde laten uitvoeren. De rekening die hieruit komt kunt u als vervangende schadevergoeding wegens tekortkoming bij uw aannemer claimen. Als u nog steeds wilt dat deze aannemer het gebrek oplost kunt u er ook voor kiezen nakoming te vorderen al dan niet op straffe van de verbeurte van een dwangsom. Daarbovenop kunt u uw schade verhalen door eventueel een schadevergoeding wegens geleden schade door de tekortkoming te vorderen.

Hoeveel kan ik eisen als vervangende schadevergoeding?

U kunt het bedrag eisen dat u heeft betaald aan de tweede aannemer om de (herstel)werkzaamheden uit te voeren. De rechter zal ook rekening houden met de werkzaamheden die de eerste aannemer wel heeft uitgevoerd en de materialen die hij heeft geleverd.

Maximus Gerechtsdeurwaarders bij schade door uw aannemer

Wij stellen uw aannemer in gebreke, en manen hem aan de gebreken te herstellen. Gaat de aannemer dan nog niet tot herstel over binnen de gestelde redelijke termijn, dan is hij in verzuim. Wij kunnen uw schade dan op hem verhalen. Wij bespreken met u of u alsnog nakoming wenst en/of een vervangende schadevergoeding. Vraag ons wat wij voor u kunnen doen.

Laat een reactie achter